Contactgegevens stichting Wijkhuis Westwijzer
Adres Wijkhuis: Cortenbachstraat 70, 5707 TJ, HELMOND
Website Wijkhuis: www.wijkhuiswestwijzer.nl , emailadres: info@wijkhuiswestwijzer.nl
Telefoonnummer Wijkhuis: 0492 544345
Contactgegevens hoofdbeheerder Pierre van der Linden:
06 5321 5817 / beheerder@wijkhuiswestwijzer.nl
Functionaris Gegevensbescherming en secretariaat Stichting Wijkhuis Westwijzer:
Wim Raaijmakers, secretaris, 1e Haagstraat 83, 5707 XN, Helmond; 0492 541622 ; hij is het makkelijkst te benaderen per e-mail aan secretaris@wijkhuiswestwijzer.nl .

Inleiding
In dit Privacy Reglement geeft het bestuur van Stichting Wijkhuis Westwijzer, hierna te noemen “de Stichting”, informatie over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaat. De privacy van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers wordt gewaarborgd en met persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Het bestuur van de Stichting houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat het bestuur van de Stichting:

 • persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • gebruik van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uitdrukkelijke toestemming zal vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende maatregelen neemt zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteert.

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen kunnen belanghebbenden zich wenden tot het bestuur van de Stichting.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt
Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Onderlinge informatie
 • Het versturen van uitnodigingen / agenda’s en verslaglegging
 • Het versturen van nota’s
 • Inschrijven voor bijeenkomsten
 • Het opzetten en onderhouden van een website van de Stichting
 • Het bijhouden van een lijst van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers

Voor de bovenstaande doelstellingen kan het bestuur de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam (voorletters) en achternaam
 • Adres en/of e-mailadres, telefoonnummer(s)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Beroep/bedrijf of voormalig beroep/bedrijf
 • BSN nummer (uitsluitend bij werknemers)
 • Portretfoto

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan het Stichtingsbestuur zijn verstrekt, kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Met bedrijven die in opdracht van het bestuur van de Stichting persoonsgegevens verwerken, wordt een ‘overeenkomst tot verwerking van gegevens’ gesloten, waarin de verwerker wordt verplicht om de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy beleid na te leven. Het bestuur van de Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien hiervoor schriftelijk toe-stemming wordt gegeven door het betreffend bestuurslid, medewerker of vrijwilliger.
Verder zal het bestuur de ontvangen gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Voorts worden geen persoonsgegevens aan partijen verstrekt welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • in acht te nemen geheimhouding door personen die namens de Stichting kennis kunnen nemen van de verstrekte gegevens;
 • het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen die gebruikt worden;
 • het versleutelen van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • het regelmatig testen en evalueren van de genomen maatregelen;
 • het infomeren van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent verstrekte gegevens
De verstrekker van gegevens heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven. De verstrekker kan bezwaar maken tegen de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur of door één van onze verwerkers. Ook heeft de verstrekker het recht het bestuur te verzoeken om de eerder verstrekte gegevens aan hem over te dragen of aan een andere partij. Het bestuur kan vragen om een legitimatie alvorens aan het verzoek gehoor wordt gegeven.

Klachten
Over klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact opgenomen worden met de voorzitter van het bestuur. Ook kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.