HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJKHUIS WESTWIJZER

 

1.  IN DIT HUIS WIL IEDEREEN MET RESPECT BEHANDELD WORDEN.

2.  De gebruiker van het wijkhuis is verplicht zich aan de gestelde regels te houden.

3.  De beheerder is verantwoordelijk voor de ordelijke gang van zaken en gerechtigd maatregelen te nemen om deze ordelijke gang van zaken te waarborgen.

4.  Het veroorzaken van overlast, het maken van discrimine­rende opmerkingen in welke vorm dan ook door groepen of individuen tegenover andere gebruikers van het wijkhuis kan onmiddellijke uitzetting tot gevolg hebben.

5.  Het Bestuur Wijkhuis Westwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke en /of vereni­gingsgoederen of eigendommen binnen het wijkhuis.

6.  Door de gebruiker veroorzaakte schade aan meubilair, installaties en goederen (breuk van glas en serviesgoed) moet worden gemeld bij de beheerder. De veroorzaakte schade kan op de gebruiker verhaald worden.

7.  Bij het huren van ruimte maakt men alleen gebruik van de door de beheerder toegewezen ruimte.

8.  Elke gebruiker ruimt na afloop van de activiteit de ruimte zelf op, sluit ramen en deuren, schakelt elektri­sche apparatuur uit en levert de ruimte veegschoon op.

9.  Op publicatieborden, ramen en deuren mogen alleen na overleg met de beheerder affiches worden opgehangen of verwijderd.

10.  Bij brand of andere calamiteiten volgt men de aanwijzin­gen van de beheerder op.

11.  In verband met de horecawet kunnen geen feesten en par­tijen voor particulieren en /of groepen in het wijkhuis worden georganiseerd.

12.  Het is verboden zelf meegebrachte drank of etenswaren in het wijkhuis te nuttigen. Consumpties moeten betrokken worden via het beheer.

13.  Begeleiding van groepen is tijdig aanwezig, houdt tijdens de activiteiten in de toegewezen ruimten toezicht en zorgt voor orde. Tevens is hij /zij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

14.  Vrijwilligers binnen het beheer en vrijwilligers van groepen /gebruikers zijn alleen aanwezig tijdens de acti­viteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

15.  Het buffet wordt uitsluitend door de beheerder en /of door hem /haar aangewezen personeel beheerd.

16.  De sluitingstijd van het wijkhuis is 23.00 uur. In over­leg met het beheer kan verlenging aangevraagd worden.

17.  Het is verboden om in de ruimtes van het wijkhuis te roken.

18.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Wijkhuis Westwijzer.