HUISHOUDELIJK REGLEMENT WIJKHUIS WESTWIJZER

1. IN WIJKHUIS WESTWIJZER WORDT IEDEREEN MET RESPECT BEHANDELD.

2. Iedere gebruiker van het wijkhuis moet zich aan de gestelde regels houden.

3. De dienstdoende professionele beheerder is verantwoordelijk voor de ordelijke gang van zaken en is bevoegd maatregelen te nemen om deze ordelijke gang van zaken te waarborgen. De dienstdoende vrijwillige beheerder werkt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende professionele beheerder.

4. Personen of groepen die overlast veroorzaken kunnen onmiddellijk het wijkhuis uitgezet worden. Ook personen of groepen die in woord of gedrag andere gebruikers van het wijkhuis discrimineren, kunnen onmiddellijk het wijkhuis worden uitgezet.

5. Het Bestuur van Wijkhuis Westwijzer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke en /of verenigingsgoederen of eigendommen binnen het wijkhuis.

6. Als een gebruiker schade veroorzaakt aan meubilair, installaties en goederen (inclusief breuk van glas en serviesgoed) moet dat worden gemeld bij de beheerder. De veroorzaakte schade kan op de gebruiker worden verhaald.

7. Wie een ruimte heeft gehuurd c.q. gereserveerd, maakt alleen gebruik van deze door de beheerder toegewezen ruimte.

8. Elke gebruiker levert na afloop van de activiteit de ruimte netjes en veegschoon op, schakelt de elektrische apparatuur uit en sluit ramen en deur.

9. Het ophangen of verwijderen van affiches op publicatieborden kan alleen in overleg met en met toestemming van de beheerder. Op ramen en deuren mogen geen affiches.

10. Bij brand of andere calamiteiten volgt men de aanwijzingen van de dienstdoende professionele beheerder op.

11. In verband met de horecawet kunnen in het wijkhuis geen feesten en partijen voor particulieren en of groepen worden georganiseerd.

12. Het is verboden zelf meegebrachte drank of etenswaren in het wijkhuis te nuttigen. Consumpties moeten betrokken worden via de beheerder c.q. via de bar.

13. Begeleiding van groepen is tijdig aanwezig, houdt tijdens de activiteiten in de toegewezen ruimten toezicht en zorgt voor orde. Tevens is hij /zij verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

14. Het buffet / de bar wordt uitsluitend door de beheerder en /of door hem /haar aangewezen personeel beheerd.

15. De sluitingstijd van het wijkhuis is in beginsel om 23.00 uur. In overleg met het beheer kan verlenging worden aangevraagd.

16. Het is verboden om in de ruimtes van het wijkhuis te roken. Roken is uitsluitend buiten toegestaan, aan de achterzijde van Westwijzer (in het overdekte rookhok).

17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Wijkhuis Westwijzer, na raadpleging van de hoofbeheerder.

                 +++++++++++++++++++